Европейският орган за ценни книжа и пазари подновява забраната за бинарни опции за още три месеца


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) постигна споразумение за подновяване на забраната за извършване на маркетинг, разпространение или продажба на бинарни опции на непрофесионални клиенти в сила от 2 юли, която ще бъде удължена от 2 октомври 2018 г. с още три месеца. ЕОЦКП реши също така да изключи ограничен брой продукти от обхвата на мерките.
ЕОЦКП задълбочено обсъди необходимостта от удължаване на мерките за намеса, които понастоящем действат. ЕОЦКП счита, че продължава да е налице значително безпокойство по отношение на защитата на инвеститорите във връзка с предлагането на бинарни опции на непрофесионални клиенти. Поради това взе решение да поднови забраната от 2 октомври.
В хода на прегледа на мерките за намеса ЕОЦКП обсъди специфичните характеристики на бинарните опции, които понастоящем попадат в обхвата на мерките. По отношение на определени бинарни опции бяха идентифицирани специфични характеристики, които намаляват риска от увреждане на интересите на инвеститора, а именно:
  • достатъчно дълъг срок – най-малко 90 дни;
  • приложен към тях проспект;
  • цялостни гаранции от разпространителя или друго юридическо лице, което е в една група с разпространителя.
ЕОЦКП е на мнение, че при бинарна опция, която се ползва от едновременното наличие на тези три критерия, съществува по-малка вероятност да се породи значително безпокойство за защитата на инвеститора.
В допълнение към горното, изключение от забраната се прави по отношение на продуктите, при които в края на срока има едно от двете предварително уговорени плащания, нито едно от които не е по-малко от първоначалното вложение на клиента. Плащането по такъв вид бинарна опция би могло да бъде по-ниско или по-високо, но и в двата случая вложителите няма да загубят пари спрямо цялостната си инвестиция. При положение че капиталът на вложителя не е поставен в рисково положение, тези продукти следва изрично да бъдат изключени.
 
Ето защо, ЕОЦКП взе решение да извади от обхвата на подновената забрана следните бинарни опции:
  • бинарна опция, за която по-ниската от двете предварително определени фиксирани суми е най-малко равна на общото плащане, извършено от непрофесионален клиент за бинарната опция, включително всякакви комисионни, такси за трансакции и други свързан разходи;
и
  • бинарна опция, която отговаря едновременно на следните три (3) условия:
(a) срокът от издаването й до падежа й е най-малко деветдесет (90) календарни дни;
(б) проспектът е изготвен и одобрен в съответствие с Директивата за проспектите (2003/71/EC) и е достъпен за обществеността;
 и
(в) бинарната опция не излага на пазарен риск доставчика по време на срока на бинарната опция и доставчикът или някое от дружествата от неговата група не реализират печалби или загуби от бинарната опция освен оповестените преди това комисионни, такси за трансакции или други свързани такси.
ЕОЦКП ще продължи да наблюдава тези продукти по време на периода на забраната. Решението за подновяване на забрана е взето на 22 август 2018 г. от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.

Последващи стъпки
ЕОЦКП възнамерява да приеме мярката за подновяване на официалните езици на ЕС през следващите седмици, след което ЕОЦКП ще публикува официално известие на своя уебсайт. След това мярката ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще започне да се прилага от 2 октомври 2018 г. за период от три месеца.
 

 
 

Европейският орган за ценни книжа и пазари подновява забраната за бинарни опции за още три месеца

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) постигна споразумение за подновяване на забраната за извършване на маркетинг, разпространение или продажба на бинарни опции на непрофесионални клиенти в сила от 2 юли, която ще бъде удължена от 2 октомври 2018 г. с още три месеца. ЕОЦКП реши също така да изключи ограничен брой продукти от обхвата на мерките.
ЕОЦКП задълбочено обсъди необходимостта от удължаване на мерките за намеса, които понастоящем действат. ЕОЦКП счита, че продължава да е налице значително безпокойство по отношение на защитата на инвеститорите във връзка с предлагането на бинарни опции на непрофесионални клиенти. Поради това взе решение да поднови забраната от 2 октомври.
В хода на прегледа на мерките за намеса ЕОЦКП обсъди специфичните характеристики на бинарните опции, които понастоящем попадат в обхвата на мерките. По отношение на определени бинарни опции бяха идентифицирани специфични характеристики, които намаляват риска от увреждане на интересите на инвеститора, а именно:

  • достатъчно дълъг срок – най-малко 90 дни;
  • приложен към тях проспект;
  • цялостни гаранции от разпространителя или друго юридическо лице, което е в една група с разпространителя.

ЕОЦКП е на мнение, че при бинарна опция, която се ползва от едновременното наличие на тези три критерия, съществува по-малка вероятност да се породи значително безпокойство за защитата на инвеститора.
В допълнение към горното, изключение от забраната се прави по отношение на продуктите, при които в края на срока има едно от двете предварително уговорени плащания, нито едно от които не е по-малко от първоначалното вложение на клиента. Плащането по такъв вид бинарна опция би могло да бъде по-ниско или по-високо, но и в двата случая вложителите няма да загубят пари спрямо цялостната си инвестиция. При положение че капиталът на вложителя не е поставен в рисково положение, тези продукти следва изрично да бъдат изключени.
 
Ето защо, ЕОЦКП взе решение да извади от обхвата на подновената забрана следните бинарни опции:

  • бинарна опция, за която по-ниската от двете предварително определени фиксирани суми е най-малко равна на общото плащане, извършено от непрофесионален клиент за бинарната опция, включително всякакви комисионни, такси за трансакции и други свързан разходи;

и

  • бинарна опция, която отговаря едновременно на следните три (3) условия:

(a) срокът от издаването й до падежа й е най-малко деветдесет (90) календарни дни;
(б) проспектът е изготвен и одобрен в съответствие с Директивата за проспектите (2003/71/EC) и е достъпен за обществеността;
 и
(в) бинарната опция не излага на пазарен риск доставчика по време на срока на бинарната опция и доставчикът или някое от дружествата от неговата група не реализират печалби или загуби от бинарната опция освен оповестените преди това комисионни, такси за трансакции или други свързани такси.
ЕОЦКП ще продължи да наблюдава тези продукти по време на периода на забраната. Решението за подновяване на забрана е взето на 22 август 2018 г. от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.
Последващи стъпки
ЕОЦКП възнамерява да приеме мярката за подновяване на официалните езици на ЕС през следващите седмици, след което ЕОЦКП ще публикува официално известие на своя уебсайт. След това мярката ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще започне да се прилага от 2 октомври 2018 г. за период от три месеца.