Решения от заседание на КФН от 21 декември 2011 г.

На свое заседание от 21 декември  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Разрешава на управляващо дружество “Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД, гр. София прекратяването на договорен фонд „Ултима BG 30”. Отнема разрешението за организиране и управление на договорен фонд „Ултима BG 30, издадено на управляващо дружество “Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 1 196 590 лв. (един милион сто деветдесет и шест хиляди петстотин и деветдесет) лева, разпределени в 119 659 (сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра, воден от КФН.