Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите и здравноосигурителните дружества към края на месец октомври 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

 

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – октомври 2011 г., възлиза на 1 284 929 хил. лв., при 1 277 415 хил. лв. за периода януари – октомври 2010 г. Ръстът на премийния приход на годишна база се изчислява на 0,6 % при спад от 3,8 % година по-рано.

Към края на октомври 2011 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 087 291 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) при 1 082 321 хил. лв. към края на октомври 2010 г. На годишна база се отчита нарастване от 0,5 % ( при спад от 5,9 % година по-рано).

Към края на октомври 2011 г., делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, намалява в сравнение със същия период на 2010 г. и 2009 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 71,1 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки нараства на годишна база с 0,1 % при спад от 5,2 % към края на октомври 2010 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки намалява с 1,2 % при спад от 7,3 % към края на октомври 2010 г.

През периода януари – октомври 2011 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 197 639 хил. лв. при 195 094 хил. лв., записани през периода януари – октомври 2010 г. На годишна база записаните премии нарастват с 1,3 % при ръст от 10,0 % година по-рано.

Делът на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане също намалява към края на октомври 2011 г., в сравнение с края на октомври 2010 г. и 2009 г. Обратна тенденция се наблюдава при първите десет компании, като техният дял нараства, макар и незначително, в сравнение със същия период на 2010 г. и 2009 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, от 74,5 % заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премийният приход по този вид застраховка намалява с 2,0 % при ръст от 14,0 % към края на октомври 2010 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,1 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 67,3 % при спад от 3,6 % към края на октомври 2010 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – октомври 2011 г., възлиза на 33 380 хил. лв., с което се отчита спад от 3,4 % спрямо същия период на 2010 г., при ръст от 5 % година по-рано.

Към края на октомври 2011 г. делът на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества намалява в сравнение с края на 2010 г. Най-голямо е това намаление при първите пет дружества, чийто пазарен дял достига  55,1 % при 58,6 % към края на октомври 2010 г.  

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (31,9 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (23,3 %). Най-висок ръст на премийния приход, спрямо края на октомври 2010 г., се отчита по пакета „Стоматологични услуги” (19,8%), а най-голям спад на годишна база се изчислява по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-37,5 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 202 105 души при 197 790 души към края на октомври 2010 г.