Четири дружества са задължени да коригират отчетите си за първото тримесечие на 2005 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Слънчеви лъчи” АД, “Хан Крум” АД, “ЗММ – Якоруда” АД и “Стоманени тръби” АД да отстранят непълнотите в представените в КФН отчети за първо тримесечие на 2005 г.
Пълния текст на решенията 720, 721, 722 и 723 може да намерите в раздел “Документи”.