Решения от заседание на КФН от 23 ноември 2005 г.

1. Издава одобрение за оздравителна програма, внесена от “Фронтиер Финанси” АД, гр. София.

 2. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия обезпечени облигации, емитирани от “Интерлийз Ауто” ЕАД, гр. София, в размер на 3 милиона евро, разпределени в 3000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени корпоративни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка една, с матуритет 36 месеца, плаващ купон – 6-месечен EURRIBOR + 185 б.т., 6-месечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 01.09.2005 г. и падеж на 01.09.2015 г.
 Вписва дружеството като емитент и емисията във водения от КФН регистър.

 3. Издава разрешение на УД “ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява договорен фонд “ОББ Премиум акции”. Вписва договорния фонд в регистъра. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър и вписва договорния фонд като емитент в регистъра.

 4. Издава разрешение на УД “ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява договорен фонд “ОББ Платинум облигации”. Вписва договорния фонд в регистъра. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва емисията дялове в публичния регистър и вписва договорния фонд като емитент в регистъра.

 5. Издава лицензия на Веселин  Бурнански за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.