Решения от заседание на КФН на 25.06.2019 г.


На заседанието си на 25.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия в размер на 576 152 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Холдинг Център” АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 159 758 лева на 735 910 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2.Одобрява Биляна Вълчева и Мария Масларова-Гъркова за независими членове на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
3. Одобрява Полина Маринова за управител на инвестиционен посредник „Гранд Кепитал“ ООД (предишно наименование „Файнекс“ ООД).
 
4.Одобрява Цветан Кадийски за член на Управителния съвет на „Застрахователна компания България“ АД.
 
5. Одобрява промени в устава на „Пълдин лайън груп” АДСИЦ, гр. Пловдив.
 
6. Одобрява промени в устава на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, гр. София.
 
7.Вписва „Астра Риск Адвайзорс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8.Утвърждава „РСМ БГ” ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЖЗК „Съгласие” АД.
 
9.Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ” ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗД „Съгласие” АД.
 
10. Открива административно производство за издаване на общ административен акт за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти. Взетото решение е на основание чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти (Регламент (ЕС) № 600/2014) за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти във връзка с Решение на Европейския орган за ценни книжа и пазари по чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014.
(Проектът на акта е публикуван на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба“, рубрика „Обществени консултации” и срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец до 25.07.2019 г. вкл.)
 
11.Приема на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
(Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 25.07.2019 г. вкл.)
 
12.Уведомява компетентните органи на Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Дания, Великобритания, Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния относно решението на „ЗАД Армеец” АД да преустанови дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на техните държави.  
 
13. Изпраща писмо до „Сии имоти“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на промени в устава на дружеството.
 
14. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаването на одобрение за разширяване на обхвата на издадения лиценз.

 

Решения от заседание на КФН на 25.06.2019 г.


На заседанието си на 25.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия в размер на 576 152 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Холдинг Център” АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 159 758 лева на 735 910 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2.Одобрява Биляна Енчева Вълчева и Мария Стоянова Масларова-Гъркова за независими членове на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
3. Одобрява Полина Радославова Маринова за управител на инвестиционен посредник „Гранд Кепитал“ ООД (предишно наименование „Файнекс“ ООД).
 
4.Одобрява Цветан Пелов Кадийски за член на Управителния съвет на „Застрахователна компания България“ АД.
 
5. Одобрява промени в устава на „Пълдин лайън груп” АДСИЦ, гр. Пловдив.
 
6. Одобрява промени в устава на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, гр. София.
 
7.Вписва „Астра Риск Адвайзорс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8.Утвърждава „РСМ БГ” ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЖЗК „Съгласие” АД.
 
9.Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ” ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗД „Съгласие” АД.
 
10. Открива административно производство за издаване на общ административен акт за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) от непрофесионални клиенти. Взетото решение е на основание чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти (Регламент (ЕС) № 600/2014) за ограничаване на пускането на пазара, разпространението и продажбата на договори за разлики (ДЗР) от непрофесионални клиенти във връзка с Решение на Европейския орган за ценни книжа и пазари по чл. 42, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 600/2014.
(Проектът на акта е публикуван на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба“, рубрика „Обществени консултации” и срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец до 25.07.2019 г. вкл.)
 
11.Приема на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
(Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 18.07.2019 г. вкл.)
 
12.Уведомява компетентните органи на Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Дания, Великобритания, Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния относно решението на „ЗАД Армеец” АД да преустанови дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на техните държави.  
 
13. Изпраща писмо до „Сии имоти“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на промени в устава на дружеството.
 
14. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаването на одобрение за разширяване на обхвата на издадения лиценз.