Решения от заседание на КФН от 22.05.2007 г.

На свое  заседание от 22.05.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от “Специализирани бизнес системи” АД, гр. София. Емисията е в размер на 33 620 броя акции с номинална стойност от 50 лв. всяка и емисионна стойност от 68 всяка, които ще бъдат издадени от дружеството в резултат на увеличаване на капитала му.

Основните сфери на дейност на дружеството са : внос, износ, дистрибуция и сервизиране на персонални компютри, техника, офис системи, сървъри, приложен софтуер, обучения.
Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на СД са: Кирил Желязков – ИД и председател на СД, Борислав Братанов – член на СД, Чавдар Тодоров – член на СД. Основни акционери на дружеството са : „СБС – Специализирани бизнес системи” АД с 37,99% от капитала, Кирил Желязков с 31.08%, Антоанета Желязкова с 16.83% и Борислав Братанов с 7.58% от капитала на дружеството.

2. Одобри допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции от първоначалното задължително увеличение на капитала на “И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гр. София, състоящо се от допълнение към регистрационния документ, допълнение  към документа за предлаганите акции и допълнение към резюмето.
Допълненията са свързани с настъпили непосредствено преди датата на одобряване на проспекта важни обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, а именно придобиване на имоти по проект „София ринг” и придобиване на имот по проект „Бургас Ритейл”.

3. Отказа да  потвърди проспект за първично публично предлагане на акции на “НОХА” АД, тъй като поради съществуващите несъответствия и непълноти  и необходимостта от допълнителни корекции, които не са направени в указания от КФН срок, проспектът не отговаря на изискванията на ЗППЦК.
 
4. Одобри  коригирано търгово предложение от “Химимпорт Петрол” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Централна кооперативна банка” АД, гр. София, на акции на “Електрометал” АД, гр. Пазарджик, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 18.95 лв.

5. Одобри коригирано търгово предложение от “Фаворит Холд” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Фаворит” АД, гр. София, на акции на “Аутобохемия” АД, гр. София, от останалите акционери. Предложената цена за една акция е 6.00 лв.

6. Одобри коригирано търгово предложение от “Тишман Бългериън Риъл Пропърти” ГмбХ., гр. Виена, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Статус Инвест” АД, гр. София, на акции на “София Еърпорт Център” АД, гр. София (с предишно наименование “Ти Ел Проръпти Кампъни” ЕАД и “Промота България” АД) от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 6.78 лв.

7. Налага временна забрана на търгово предложение от “Хидравлика 96” ООД, гр. Казанлък, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. Стара Загора, на акции на “Хидропневмотехника” АД, гр. Казанлък, от останалите акционери на дружеството.

8. Издаде одобрение на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за промяна в устава на дружеството, която ще бъде гласувана на предстоящото общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2007 г.  Промяната касае единствено адреса на управление на дружеството.

9 Издаде допълнителен лиценз за разширяване предмета на дейност с нов вид застраховка на ВЗК “Добруджа – М – Живот”, гр. Добрич. Допълнителният лиценз дава право на дружеството да покрива само риска „Трудова злополука” по раздел ІІ, буква „А”, т.1 от Приложение №1 към Кодекса за застраховане.

10. Одобри на първо четене  проект на Наредба за измемение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от КЗ и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени от моторни превозни средства. Проектът урежда местата за сключване на гранична застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, срока на действието й, кои са задължените лица, реквизитите на полицата и условията за осъществяване на граничен контрол за наличието на задължителна застраховка «Гражданска отговорност»  на автомобилистите. Предвижда Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да определя единна форма на полицата за гранична застраховка и да администрира нейното отпечатване и разпространение между своите членове.

Проектът на наредба ще бъде съгласуван със заинтересованите лица и организации и e публикуван на нашата интернет страница в раздел «Нормативна уредба», «проекти на нормативни документи».