Решения от заседание на КФН от 27 март 2009 г.

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Юръп Инвест” АД, гр. София (в процес на учредяване). Лицензът е за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. Учредители са Павел Кочалка, притежаващ 81 % от капитала, Даниел Буриан и Владимир Урбан с по 9.5 % от капитала. В Съвета на директорите на дружеството влизат  Павел Кочалка – председател на СД, Чавдар Драгиев – зам.председател и изпълнителен директор и  Даниел Буриан – член на  СД. „Юръп Инвест” АД следва да удостовери пред КФН в 14-дневен срок, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК от 300 000 лв. е изцяло внесен.

2. Издаде на УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, разрешение за организиране и управление на два договорни фонда – „Общинска банка – Перспектива” и „Общинска банка – Балансиран” . Фондът „Общинска банка – Перспектива” е с умерено до високо ниво на риск, а „Общинска банка – Балансиран”  –  само с умерено ниво на риск. Потвърждава проспекти за публично предлагане на дялове на двата договорни фонда и ги вписва във водения от КФН регистър.

3. Наложи временна забрана за публикуване на търгово предложение от „СТС Инвест Холдинг” АД, гр. Габрово, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС” АД, гр. София на акции на „Независимост – 40” АД, гр. Габрово от останалите акционери на дружеството.

4. Издаде одобрение за промяна в устава на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Променя се капиталът на дружеството от 650 000 лв. на 972 270 лв. и се създава Одитен комитет, предвиден в Закона за независимия финансов одит.

5. Одобри оздравителна програма на ИП „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София относно увеличаване на собствения капитал на дружеството. Одобрената оздравителна програма трябва да бъде изпълнена в срок до 28.05.2009 г.

6. Разгледа уведомление от „Интерамерикан България” ЗЕАД, гр. София за намерение да извършва дейност по застраховане на територията на други държави членки при условията на свобода на предоставяне на услуги. КФН ще уведоми компетентния орган на Република Румъния за намеренията на  „Интерамерикан България” ЗЕАД.

7. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Деница  Кръстева.