Решения от заседание на КФН от 20 октомври 2010 г.

На свое заседание от 20 октомври 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД, гр. София да организира и управлява договорен фонд „Елана Глобален Фонд Акции”, който е с умерен до висок рисков профил. Договорният фонд ще инвестира предимно в ликвидни финансови инструменти на чуждестранни дружества, допуснати до/или търгувани на международни финансови пазари. Потвърждава проспект  за публично предлагане на дялове на ДФ „Елана Глобален Фонд Акции” и ги вписва в публичния регистър. Вписва ДФ „Елана Глобален Фонд Акции”  като емитент в публичния регистър, воден от КФН.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение  от „Пластхим-Т” АД, гр. Тервел за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД, гр. София на акции на „Формопласт” АД, гр. Кърджали от останалите акционери на дружеството.

3. Вписва емисия варанти,  издадени от Инвестор.БГ” АД  с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 79 963 броя  безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти с емисионна стойност 4 лева всеки, които дават право на титулярите на варантите да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат  съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 12.40 лева на акция, които „Инвестор.БГ” ще издаде при последващо увеличение на капитала си. АД. На 11 август т. г. КФН  потвърди проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „Инвестор.БГ” АД.

4. Одобри  промени в устава на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гр. София , гласувани на проведено общо събрание на акционерите на 16.09.2010 г. Промените в устава са съобразени с измененията в Закона за Търговския регистър се отнасят до свикване на ОСА  и  състава на съвета на директорите.

5. Прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
Приетите изменения са свързани с обмена на информация между европейските надзорни органи, допълнителния капитал на инвестиционните посредници, определяне на кредитни оценки и др. Допълненията са съобразени със следните директиви:
 Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 16.09. 2009 г. за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО,  Директива 2009/27/ЕО на комисията от 7.04.2009 г. за изменение на някои приложения към Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,  Директива 2009/83/ЕО на Комисията от 27.07.2009 г. за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО. 

Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.

6. Издава одобрение на застрахователния брокер „Тотал Инс–Застрахователен брокер” ЕООД, гр. София,  да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Полша, Румъния, Нидерландия, Гърция, Португалия, Белгия, Чехия, Унгария, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финландия, Ирландия, Литва, Латвия, Словения, Естония, Кипър, Люксембург и Малта.