Наближава крайният срок, в който инвестиционните посредници, управляващите дружества и банките следва да регистрират всички издадени емисии акции като безналични

“Параграф 139 от Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК, обн. ДВ, бр. 39 от 2005 г.), предвиди в срок до 6 месеца от влизане на този закон в сила заварените инвестиционни посредници (ИП), управляващи дружества (УД) и банки да регистрират в “Централен депозитар” АД издадените от тях поименни акции и временни удостоверения като безналични.
С оглед съобразяване на дейността с разпоредбите на ЗППЦК, обръщаме внимание на ИП, УД и банките, че срокът за регистрация на всички издадени емисии акции като безналични изтича на 13.11.2005 г.
В същия срок е необходимо да представите в Комисията за финансов надзор, като доказателства за извършената регистрация, заверени копия на следните документи:
• Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите, на което е взето решение за промяна в устава на дружеството;
• Устав, в който е отразена промяната във вида на издадените от дружеството акции;
• Съдебно решение за вписване в търговския регистър на промените във вида на акциите и устава на дружеството;
• Акт за регистрация на безналични акции в “Централен депозитар” АД.”