Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Маккап Брокерс” АД

    Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” , издаде одобрение на “Маккап Брокерс” АД  за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.