Одобрен е Образец на Справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК

Зам. Председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Образец на  Справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК, която се състои от: Таблица №1, относно активите на клиенти, имащи право на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Таблица № 2, относно клиентските активи на лица по чл. 77г, ал. 2 ЗППЦК; Приложение към справка по чл. 77н, ал. 11 ЗППЦК

 Образецът на месечната справка, може да намерите в раздел „Документи”, рубрика „Форми и образци на документи”.