Актуална информация за притежателите на полици към Застрахователно дружество “Чертасиг”

    С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, регистрирано в Румъния, и в допълнение към новина, публикувана на 30.12.2020 г. (https://www.fsc.bg/bg/novini/otkrito-e-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-10190.html) Комисията за финансов надзор информира лицата, които имат вземания към дружеството, че на интернет страницата на румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици (ГФПП), е публикувана информация, отнасяща се до защитата на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги.
    На интернет адрес https://www.fgaromania.ro/wp-content/uploads/2020/09/Ghid_Certasig_en_.pdf  са публикувани Кратки насоки за притежателите на полици и бенефициерите от чужбина във връзка с казуса Чертасиг на английски език. Документът съдържа синтезирана информация за защитата, предоставяна от схемата за гарантиране на застрахователни вземания в Република Румъния, за  оправомощените лица и за реда, по който може да се предявяват претенции.
    На интернет адрес https://www.fgaromania.ro/en/claimant-forms/ са публикувани формуляри за предявяване на претенции към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици на английски език. Предвид указанията, дадени в насоките за притежатели на полици и бенефициерите, че претенции към румънския Гаранционен фонд се предявяват на румънски език, същите са публикувани и на румънски език на следния интернет адрес: https://www.fgaromania.ro/formulare/.
    Съгласно публикуваната информация, лицата, които имат вземания за застрахователни обезщетения във връзка с настъпили застрахователни събития или за застрахователни премии, съответстващи на неизтеклия срок на застрахователни договори, които са били прекратени предсрочно, вече могат да предявяват претенциите си към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици в Румъния. Претенциите могат да се подават директно в централата на румънския Гаранционен фонд, по пощата (препоръчано писмо с потвърждение за получаване), по електронна поща или по други начини, които гарантират подаването и потвърждаването на получаване.
    Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация, отнасяща се до защита на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България, на страницата си: www.fsc.bg.
 

Актуална информация за притежателите на полици към Застрахователно дружество “Чертасиг”


    С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, регистрирано в Румъния, и в допълнение към новина, публикувана на 30.12.2020 г. (https://www.fsc.bg/bg/novini/otkrito-e-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-10190.html) Комисията за финансов надзор информира лицата, които имат вземания към дружеството, че на интернет страницата на румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици (ГФПП), е публикувана информация, отнасяща се до защитата на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги.
    На интернет адрес https://www.fgaromania.ro/wp-content/uploads/2020/09/Ghid_Certasig_en_.pdf  са публикувани Кратки насоки за притежателите на полици и бенефициерите от чужбина във връзка с казуса Чертасиг на английски език. Документът съдържа синтезирана информация за защитата, предоставяна от схемата за гарантиране на застрахователни вземания в Република Румъния, за  оправомощените лица и за реда, по който може да се предявяват претенции.
    На интернет адрес https://www.fgaromania.ro/en/claimant-forms/ са публикувани формуляри за предявяване на претенции към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици на английски език. Предвид указанията, дадени в насоките за притежатели на полици и бенефициерите, че претенции към румънския Гаранционен фонд се предявяват на румънски език, същите са публикувани и на румънски език на следния интернет адрес: https://www.fgaromania.ro/formulare/.
    Съгласно публикуваната информация, лицата, които имат вземания за застрахователни обезщетения във връзка с настъпили застрахователни събития или за застрахователни премии, съответстващи на неизтеклия срок на застрахователни договори, които са били прекратени предсрочно, вече могат да предявяват претенциите си към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици в Румъния. Претенциите могат да се подават директно в централата на румънския Гаранционен фонд, по пощата (препоръчано писмо с потвърждение за получаване), по електронна поща или по други начини, които гарантират подаването и потвърждаването на получаване.
    Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация, отнасяща се до защита на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България, на страницата си: www.fsc.bg.

Разпореждане на Софийски районен съд


    На свое заседание от 01.12.2020 г. КФН взе решение да изпрати искане до Председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 862-ИП/19.11.2020 г. Според цитираното решение сайтовете трябваше в срок до 23.11.2020 г. да са преустановили предлагането на инвестиционни услуги, защото са на лица, които нямат право да извършват инвестиционна дейност.
    Председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН (14.01.2021 г.) да спрат достъпа от територията на Република България до 4-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
    Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез тях се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.
    Разпореждането на Председателя на Софийски районен съд, в което са изброени интернет страниците, до които достъпът следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.

Решения от заседание на КФН на 14.01.2021 г.


На заседанието си на 14.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Бернхард Нигл и Георгиос Барцис за членове на Надзорния съвет на „ЗК УНИКА ЖИВОТ“ АД.
 
2. Вписва „Уиннърс Грууп“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
  3. Изпраща писмо до „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
4. Изпраща писмо до „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на издадена емисия обезпечени облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
  5. Изпраща писмо до „Топлофикация – Русе” АД, гр. Русе, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.
 
  6. Изпраща писмо до „ЗК УНИКА“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Надзорния съвет и на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ЗК УНИКА ЖИВОТ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи относно прехвърляне на ключовата актюерска функция на дружеството на външен изпълнител.

Решения от заседание на КФН на 14.01.2021 г.


На заседанието си на 14.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Бернхард Нигл и Георгиос Барцис за членове на Надзорния съвет на „ЗК УНИКА ЖИВОТ“ АД.
 
2. Вписва „Уиннърс Грууп“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
3. Изпраща писмо до „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
4. Изпраща писмо до „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на издадена емисия обезпечени облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до „Топлофикация – Русе” АД, гр. Русе, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до „ЗК УНИКА“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Надзорния съвет и на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ЗК УНИКА ЖИВОТ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи относно прехвърляне на ключовата актюерска функция на дружеството на външен изпълнител.

Решения от заседание на КФН на 11.01.2021 г.


На заседанието си на 11.01. 2021 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Фаворит Холд“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фаворит“ АД  на 23 750 броя акции от капитала на „КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
          
2. Прекратява производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „КР Глобъл Файненшъл Инвестмънт” ЕООД (в процес на учредяване) по искане на заявителя.

Решения от заседание на КФН на 12.01.2021 г.


На заседанието си на 12.01. 2021 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Фаворит Холд“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фаворит“ АД  на 23 750 броя акции от капитала на „КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
          
2. Прекратява производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „КР Глобъл Файненшъл Инвестмънт” ЕООД (в процес на учредяване) по искане на заявителя.

Данни за максималния размер на техническата лихва


    На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви януари 2021 г. до 31-ви март 2021 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел "Пазари", ”Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Животозастраховане“.

Решения от заседание на КФН на 07.01.2021 г.


На заседанието си на 07.01.2021 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Джорджо Д‘Орландо за член на Управителния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
2. Одобрява Светла Генова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Фактори“АД.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
4. Вписва „ФИНВИЖЪН” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Заличава „СПЕКТЪР РЕ” ЕООД и „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН, по искане на дружествата.
 
6. Издава разрешение за прекратяване на „Валор Пропъртис” АДСИЦ и отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти по искане на заявителя. Одобрява Борислав Никлев за ликвидатор.
            
7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. Предстои обнародване в „Държавен вестник“.
 
8. Прилага принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на сделки с акции, емитирани  от „Юнайтед пропъртис“ АДСИЦ.
 
9. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на един клас ценни книжа на подфонд ALL CHINA CREDIT INCOME на инвестиционното дружество Schroder International Selection Fund.
 
10. Изпраща писмо до „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
11. Изпраща писмо до „Феникс Капитал Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.
 
13. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Финансова къща Евър” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Решения от заседание на КФН на 07.01.2021 г.


На заседанието си на 07.01.2021 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Джорджо Д‘Орландо за член на Управителния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
2. Одобрява Светла Генова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Фактори“АД.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
4. Вписва „ФИНВИЖЪН” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Заличава „СПЕКТЪР РЕ” ЕООД и „КЮ БИ АЙ ГРУП“ ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН, по искане на дружествата.
 
6. Издава разрешение за прекратяване на „Валор Пропъртис” АДСИЦ и отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти по искане на заявителя. Одобрява Борислав Никлев за ликвидатор.
            
7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. Предстои обнародване в „Държавен вестник“.
 
8. Прилага принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на сделки с акции, емитирани  от „Юнайтед пропъртис“ АДСИЦ.
 
9. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на един клас ценни книжа на подфонд ALL CHINA CREDIT INCOME на инвестиционното дружество Schroder International Selection Fund.
 
10. Изпраща писмо до „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
11. Изпраща писмо до „Феникс Капитал Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.
 
13. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Финансова къща Евър” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.