Актуална информация за притежателите на полици към Застрахователно дружество “Чертасиг”

    С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, регистрирано в Румъния, и в допълнение към новина, публикувана на 30.12.2020 г. (https://www.fsc.bg/bg/novini/otkrito-e-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-10190.html) Комисията за финансов надзор информира лицата, които имат вземания към дружеството, че на интернет страницата на румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици (ГФПП), е публикувана информация, отнасяща се до защитата на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги.
    На интернет адрес https://www.fgaromania.ro/wp-content/uploads/2020/09/Ghid_Certasig_en_.pdf  са публикувани Кратки насоки за притежателите на полици и бенефициерите от чужбина във връзка с казуса Чертасиг на английски език. Документът съдържа синтезирана информация за защитата, предоставяна от схемата за гарантиране на застрахователни вземания в Република Румъния, за  оправомощените лица и за реда, по който може да се предявяват претенции.
    На интернет адрес https://www.fgaromania.ro/en/claimant-forms/ са публикувани формуляри за предявяване на претенции към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици на английски език. Предвид указанията, дадени в насоките за притежатели на полици и бенефициерите, че претенции към румънския Гаранционен фонд се предявяват на румънски език, същите са публикувани и на румънски език на следния интернет адрес: https://www.fgaromania.ro/formulare/.
    Съгласно публикуваната информация, лицата, които имат вземания за застрахователни обезщетения във връзка с настъпили застрахователни събития или за застрахователни премии, съответстващи на неизтеклия срок на застрахователни договори, които са били прекратени предсрочно, вече могат да предявяват претенциите си към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици в Румъния. Претенциите могат да се подават директно в централата на румънския Гаранционен фонд, по пощата (препоръчано писмо с потвърждение за получаване), по електронна поща или по други начини, които гарантират подаването и потвърждаването на получаване.
    Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация, отнасяща се до защита на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България, на страницата си: www.fsc.bg.