Решения от заседание на КФН на 12.01.2021 г.


На заседанието си на 12.01. 2021 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Фаворит Холд“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фаворит“ АД  на 23 750 броя акции от капитала на „КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
          
2. Прекратява производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „КР Глобъл Файненшъл Инвестмънт” ЕООД (в процес на учредяване) по искане на заявителя.