Отписва се “Напредък Холдинг” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Напредък Холдинг” АД, гр. София, от регистърана публичните дружесв, воден от КФН

Пълния тест на решение 297 може да намерите в раздел „Документи”.