Одобрени са промени в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ – Сила” АД и на управляваните от него пенсионни фондове

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”,  одобрява изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ – Сила” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решение по протокол от 26.06.2006 г.
Пълния текст на решение 435 може да намерите в раздел "Документи".