Решения от заседание на КФН от 12 септември 2013 г.

На свое заседание от 12 септември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава на застрахователно дружество „Съгласие” АД допълнителен лиценз за нови видове застраховки.

2. Вписва емисия акции, издадена в резултат на увеличение на капитала на „Алфа България” АД от 579 610 лв. на 1 181 160 лв. Емисията е в размер на 601 550 лв., разпределена в 601 550 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Интерскай” АД. Емисията е в размер на 3 000 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, 

4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.

5.  Разрешава на застрахователния брокер „Джи Пи Ей груп” АД да извършва дейност чрез правото на установяване на територията на държави членки – Гърция, Австрия, Германия, Франция, Испания и Швеция.

6. Признава придобитата от Камелия Георгиева квалификация, отговаряща на изискванията за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.  

7. Признава придобитата от Емилия Съева квалификация, отговаряща на изискванията за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.