Решения от заседание на КФН на 17.10.2019 г.


На заседанието си на 17.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Маню Тодоров Моравенов за член на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
 
2. Утвърждава „ГРАНД ТОРНТОН“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД.
 
3. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Ес Ди Aй Груп“ ООД като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
4. Изпраща уведомления до надзорния орган на Кралство Дания относно намеренията на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД и „Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД да преустановят дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Заличава "ЕВО ТРЕЙДИНГ" ООД, "КВ 11" ЕООД и "КЕЙ БИ БРОК" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "Смарт Асистънс" ООД, "ТУРИСТ КОМЕРС" ЕООД  и "БУЛ ИН КОМЕРС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до Фонда за компенсиране на инвеститорите, с което го уведомява, че не са налице основания за приемане на предложената промяна в Правилника за устройството и дейността на Фонда.
 
8. От разгледаните до 17.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 
1. Иван Ванков Димитров
2. Илияна Василева Василева
3. Вихрен Георгиев Молевски
4. Аспарух Чавдар Стойчевски
 
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г., се допускат:
 
1. Александър Чавдаров Куманов
2. Галина Стоянова Русева
3. Мартина Атанасова Стойнова
4. Вихрен Георгиев Молевски
5. Таня Стайкова Йорданова
6. Аспарух Чавдар Стойчевски
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 17.10.2019 г.


На заседанието си на 17.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Маню Моравенов за член на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
 
2. Утвърждава „ГРАНД ТОРНТОН“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД.
 
3. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Ес Ди Aй Груп“ ООД като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
4. Изпраща уведомления до надзорния орган на Кралство Дания относно намеренията на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД и „Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД да преустановят дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Заличава "ЕВО ТРЕЙДИНГ" ООД, "КВ 11" ЕООД и "КЕЙ БИ БРОК" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "Смарт Асистънс" ООД, "ТУРИСТ КОМЕРС" ЕООД  и "БУЛ ИН КОМЕРС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до Фонда за компенсиране на инвеститорите, с което го уведомява, че не са налице основания за приемане на предложената промяна в Правилника за устройството и дейността на Фонда.
 
8. От разгледаните до 17.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 
1. Иван Димитров
2. Илияна Василева
3. Вихрен Молевски
4. Аспарух Стойчевски
1. Александър Куманов
2. Галина Русева
3. Мартина Стойнова
4. Вихрен Молевски
5. Таня Йорданова
6. Аспарух Стойчевски
 
 
 

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2019 г.


    Киригираните данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2019 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2019“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Как да разпознаем нелицензираните инвестиционни посредници?


Интервю в телевизия Bulgaria on Аir на Анка Костова, директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в Комисия за финансов надзор

    Комисията за финансов надзор в началото на септември оповести 30 интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. След като нямат лиценз, тези лица нямат право да предлагат търговия с финансови инструменти на територията на Република България и да оперират с парите на потребителите. За такава дейност е необходим лиценз, издаден от КФН, а когато идват от страни от Европейския съюз би трябвало да имат издаден лиценз от компетентния орган от някоя от страните на ЕС, която следва да ни изпрати нотификация, че това дружество има право да оперира на българския пазар.
    Ние предприехме действия да затворим интернет сайтовете на база на подадени сигнали. Когато тези дружества нямат лиценз, КФН не може да извършва своята надзорна дейност, която предприема спрямо лицензираните  инвестиционни посредници и не може да защити потребителите.
    КФН предприема и превантивни мерки спрямо потребителите на финансови услуги. Разяснява им  как сами да се предпазват, как да вземат информирано решение относно инвестирането на финансовите пазари.
    Обяснили сме стъпките, които трябва да се предприемат, за да се разбере дали един инвестиционен посредник има право да предлага финансови услуги.
    На интернет страницата на  КФН се поддържа регистър на лицензираните инвестиционни посредници, където са изброени всички по азбучен ред.
    Много лесно всеки потребител може да направи справка дали един инвестиционен посредник има право да предлага инвестиционни услуги и чрез кои сайтове. Може да се провери точното наименование на дружеството, единния идентификационен номер /ЕИК/, кои са представляващите лица и най-важното – кои са сайтовете, чрез които може въпросното дружество да предлага финансови услуги.
    Имаме и безплатен телефон, на който всеки може да се обади и да провери дали въпросното лице има лиценз или не: 0800 40 444.
    Разработили сме секция „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, в която сме описали 10 признака, по които могат да се отличават лицензираните от нелицензираните инвестиционни посредници.
    Много важно е да се отбележи, че когато става въпрос за предлагане на инвестиционни услуги договорът е задължителен. Без договор никой не може да оперира с Вашите средства. Има няколко задължителни елементи, които трябва да се съблюдават при подписването на договор:

  • Първо, наименованието на дружеството, (има ли го в електронния регистър на КФН).
  • Второ, единният идентификационен номер /ЕИК/ (съвпада ли с този от регистъра).
  • Трето, лицата, които предлагат услугата, същите ли са, които са оторизирани да подписват този договор.
    Ако договорът идва при Вас без име на лице, което представлява дружеството, това е сигурен признак за измама.
    Най-често измамниците действат по телефон. Съветваме, когато някой Ви се обади по телефона да го разпитате откъде има Вашите контакти.
    Другото, което е ярък сигнал за мошеничество, е обещанието за много висока доходност. 50-100 процента доходност в рамките на една седмица е невъзможно да бъде постигната.
    Не трябва хората да се предоверяват на подобна комуникация по телефон или в социалните мрежи. Даването на данни на банкова карта е изключително опасно.
    Най-често сигналите са свързани с комуникация по интернет, чрез онлайн канали. Хората трябва да повишават финансовата си грамотност и да внимават на кого се доверяват, за да не бъдат измамени.
    КФН разчита на сигналите на гражданите и на партньорите от небанковата финансова сфера, например на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, за да гради доверие във финансовите пазари и да се поддържа доверието на потребителите. Необходима е екипна работа, за да се постигнат тези цели.
    Цялото интервю с  Анка Костова може да видите тук.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец септември 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) е получено уведомление от надзорната институция на Ирландия, с което един застраховател преустановява извършването на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. През периода няма получени уведомления за застрахователни дружествата, които да заявят намерение за извършване на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30.09.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 644.
    За периода 01.09.2019 г. – 30.09.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 13 (тринадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 3 (три) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2573.
    През месец септември 2019 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества или застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС се запазва на 17,а на застрахователните посредници на 44.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Решения от заседание на КФН на 15.10.2019 г.


На заседанието си на 15.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Взема решение за определяне на съществена трета държава – САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за четвърто тримесечие на 2019 г. за експозиции към тази държава е 0%.
 
2. Приема Указания относно тълкуването и прилагането на Кодекса за застраховането при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Указанията са публикувани в рубрика „Европейски въпроси“ – „Брекзит“.
 
3. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на „ПАЛЕНСИЯ“ ЕООД и „АЛФА АКАУНТ М“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „ФАР“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

 
 

Решения от заседание на КФН на 15.10.2019 г.


На заседанието си на 15.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Взема решение за определяне на съществена трета държава – САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за четвърто тримесечие на 2019 г. за експозиции към тази държава е 0%.
 
2. Приема Указания относно тълкуването и прилагането на Кодекса за застраховането при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Указанията са публикувани в рубрика „Европейски въпроси“ – „Брекзит“.
 
3. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на „ПАЛЕНСИЯ“ ЕООД и „АЛФА АКАУНТ М“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „ФАР“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

 
 

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2019 г.


    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец август 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Данни за максималния размер на техническата лихва


    На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви октомври 2019 г. до 31-ви декември 2019 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Статистика”, ”Застрахователен пазар”, „Животозастраховане“.

Решения от заседание на КФН на 10.10.2019 г.


На заседанието си на 10.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“). Потвърждава проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на дялове, издадени от фонда. Вписва УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и вписва „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) като национален договорен фонд от отворен тип в регистрите на КФН. Вписва емисията дялове и борсово търгувания фонд „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) като емитент в публичния регистър, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, „Конкорд Фонд 2 – Акции“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.
 
3.От разгледаните до 10.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 

име
1. Александър Тодоров Тотев
2. Петър Красимиров Миланов
3. Адем Сайди Зърбаш
4. Теодор Гетов Симеонов
5. Радислав Валериев Симов
6. Дениз Ахмед Хюсеин
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Пламен Руменов Готев
2. Александър Тодоров Тотев
3. Никола Стоянов Ангелов
4. Калина Христова Мейс
5. Петър Красимиров Миланов
6. Анелия Стоянова Петрова
7. Адем Сайди Зърбаш
8. Васил Ваклинов Стоянов
9. Николай Иванов Иванчев
10. Владимир Александров Гурари
11. Вилизар Богданов Чупетловски
12. Велимира Георгиева Георгиева
13. Георги Данчев Сираков
14. Мадлена Радославова Димитрова
15. Диляна Николаева Тодорова
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
4. Определи състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за брокери на финансови инструменти на 23.11.2019 г. и за инвестиционни консултанти на 24.11.2019 г.
 
5. Одобрява Свилен Атанасов Стоянов за лице, осъществяващо функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
6. Одобрява Владимир Георгиев Ралчев за прокурист на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
7. Одобрява извършването на пряко придобиване от „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
8. Одобрява Чаба Наги (Csaba Nagy) за член на Надзорния съвет на „Пенсионно осигурителна компания ДСК-Родина“ АД.
 
9. Заличава „ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Отписва договорен фонд „Астра Динамик” (в ликвидация), управляван от управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД и издадената от него емисия дялове от регистрите, водени от КФН.
 
11. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАЗВИТИЕ“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
12. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД да извършва дейност на територията на Италия при условията на свобода на представяне на услуги по класовете застраховки: „Животозастраховане”, „Злополука” и „Заболяване” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.
 
13. Изпраща уведомления до компетентните органи на Кралство Белгия, Република Германия и Република Франция относно намерението на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва дейност по класа застраховки „Гаранции” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховане на територията на техните държави при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
14. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "Виртуал Сървисис" ООД, "Г ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД, "ГОНС" ЕООД,  "ГРАФ 90" ЕООД, "ГРЕЙТ АУТО" АД и "ДГ ФИНАНС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.