Доставчиците на интернет мрежи и услуги следва да спрат достъпа до 30 интернет страници в срок до 24 часа


На свое заседание от 26.09.2019 г. КФН взе решение да изпрати искане до Председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 1045-ИП/17.09.2019 г. и чрез които в срок до 20.09.2019 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги;
Председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН (01.10.2019 г.), да спрат достъпа от територията на Република България до 30-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез същите се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.
Разпореждането на Председателя на Софийски районен ведно с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.

Доставчиците на интернет мрежи и услуги следва да спрат достъпа до 30 интернет страници в срок до 24 часа


На свое заседание от 26.09.2019 г. КФН взе решение да изпрати искане до Председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 1045-ИП/17.09.2019 г. и чрез които в срок до 20.09.2019 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги;
Председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН, да спрат достъпа от територията на Република България до 30-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез същите се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.
Разпореждането на Председателя на Софийски районен ведно с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.