Управление „Осигурителен надзор” на КФН положи началото на сътрудничество и взаимодействие с представителите на попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Днес, 26 ноември, се проведе среща между зам.-председателя на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, експерти от управлението и представители на попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (съветите). Съветите са обществен орган, призван да представлява и защитава интересите на осигурените лица и на пенсионерите във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Сред основните функции, които изпълняват съветите са да следят за спазване на задълженията на пенсионноосигурителните дружества към осигурените лица и пенсионерите, да разглеждат жалби, молби и сигнали свързани с нарушения, да отправят питания и искания във връзка с тях, да съдействат за уреждане на възникнали спорове, да правят предложения за подобряване на дейността на дружествата и др. 
Срещата беше организирана от КФН, като предварително бяха изпратени въпросници до председателите на съветите с цел проучване на позициите им по редица важни проблеми, свързани със защитата на интересите на осигурените лица и пенсионерите. На срещата бе представен анализ на получените отговори и бе проведена дискусия. Изразените мнения ще бъдат от значение при изготвянето от страна на комисията на становища и предложения за необходими промени в нормативната уредба, при изпълнение на регулаторните й и надзорни правомощия, както и за подобряване на дейността на съветите.