Решения от заседанието на КФН на 27 ноември 2009 г.

На свое заседание от 27 ноември 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде разрешение за преобразуване чрез вливане на „Ей Ай Джи България застрахователно дружество” ЕАД в едноличния му собственик на капитала „Чартис Юръп” С.А., Франция (с предишно наименование „Ей Ай Джи Юръп” С.А.). Дружеството ще продължи да извършва своята дейност на територията на България чрез регистрирания си клон „Чартис Юръп” С. А.– клон България.

2. Определи размерът на вноската за Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането да не се променя, а именно да остане 8.50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство със сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителната застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 249, т.2 от Кодекса за застраховането, остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителната застраховка. Сроковете за превеждане на вноските по сметка на Гаранционния фонд са:
а) до 31.01.2010 г. за застраховките, сключени от 1.10.2009 г. до 31.12.2009 г.
б) до 30.04.2010 г. за застраховките, сключени от 1.01.2010 г. до 31.03.2010 г.
в) до 31.07.2010 г. за застраховките, сключени от 1.04.2010 г. до 30.04.2010 г.
г) до 31.10.2010 г. за застраховките, сключени от 1.07.2010 г. до 30.09.2010 г.
д) до 31.01.2011 г. за застраховките, сключени от 1.10.2010 г. до 31.12.2010 г.