Информация на КФН във връзка с измененията и допълненията в ЗППЦК

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК (обн. ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г.) е въведено задължение разпоредбите на глава шеста „а” от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност  се регулира по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

За лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК възникват задължения по реда на глава шеста „а” от ЗППЦК за публично разкриване на шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние, без да придобиват качеството на емитенти по смисъла на ЗППЦК.

Следва да се има предвид, че съгласно § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК задължения за разкриване на регулирана информация по глава шеста „а” от ЗППЦК не възникват за предприятия, които отговорят на два от следните критерии, посочени в § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК, а именно:

–   средна численост на персонала за годината – до 10 човека;
–   балансова стойност на активите към 31 декември, т.е. за 2016 г. към 31.12.2015 г. – до 700 000 лв.;
–   нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 100щ, ал. 1 от ЗППЦК изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по тази глава, редът и начинът на предоставянето им на Комисията за финансов надзор (КФН), както и относно предоставянето на отчетите на разположение на обществеността, се определят с наредба.

На интернет страницата на КФН, в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации” е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. В цитирания проект на нормативен акт е предвиден Раздел VII „Разкриване на информация за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и които не попадат в изключенията по §1д, ал. 2 ЗППЦК”. 

В чл. 41б, ал. 1 от проекта на наредба  се предвижда задължените лица по § 1д ДР ЗППЦК да представят на КФН информацията по чл. 41а от наредбата в електронен формат. Електронните документи се подписват с усъвършенстван електронен подпис от лица, надлежно представляващи лицата по §1д ДР ЗППЦК. В чл. 41б, ал. 2 от проекта на наредба е предвидено, лицата по §1д ДР ЗППЦК да разкриват на обществеността на територията на Република България информация по глава шеста „а” ЗППЦК,  като чл. 43а, ал. 1-4 се прилага съответно.

Към настоящия момент е в ход и процедура по изграждане на електронен портал, различен от системата е-Register на КФН (приложима за публичните дружества и емитентите), чрез който лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК ще изпълняват задължението си за разкриване на информация. До изграждането на този портал задължените субекти по § 1д от ДР на ЗППЦК следва да разкриват информация на електронната поща на КФН – delovodstvo@fsc.bg.

Информация на КФН във връзка с измененията и допълненията в ЗППЦК

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК (обн. ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г.) е въведено задължение разпоредбите на глава шеста „а” от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност  се регулира по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

За лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК възникват задължения по реда на глава шеста „а” от ЗППЦК за публично разкриване на шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние, без да придобиват качеството на емитенти по смисъла на ЗППЦК.

Следва да се има предвид, че съгласно § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК задължения за разкриване на регулирана информация по глава шеста „а” от ЗППЦК не възникват за предприятия, които отговорят на два от следните критерии, посочени в § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК, а именно:

–          средна численост на персонала за годината – до 10 човека;
–          балансова стойност на активите към 31 декември, т.е. за 2016 г. към 31.12.2015 г. – до 700 000 лв.;
–          нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 100щ, ал. 1 от ЗППЦК изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по тази глава, редът и начинът на предоставянето им на Комисията за финансов надзор (КФН), както и относно предоставянето на отчетите на разположение на обществеността, се определят с наредба.

На интернет страницата на КФН, в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации” е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. В цитирания проект на нормативен акт е предвиден Раздел VII „Разкриване на информация за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и които не попадат в изключенията по §1д, ал. 2 ЗППЦК”. 

В чл. 41б, ал. 1 от проекта на наредба  се предвижда задължените лица по § 1д ДР ЗППЦК да представят на КФН информацията по чл. 41а от наредбата в електронен формат. Електронните документи се подписват с усъвършенстван електронен подпис от лица, надлежно представляващи лицата по §1д ДР ЗППЦК. В чл. 41б, ал. 2 от проекта на наредба е предвидено, лицата по §1д ДР ЗППЦК да разкриват на обществеността на територията на Република България информация по глава шеста „а” ЗППЦК,  като чл. 43а, ал. 1-4 се прилага съответно.

Към настоящия момент е в ход и процедура по изграждане на електронен портал, различен от системата е-Register на КФН (приложима за публичните дружества и емитентите), чрез който лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК ще изпълняват задължението си за разкриване на информация. До изграждането на този портал задължените субекти по § 1д от ДР на ЗППЦК следва да разкриват информация на електронната поща на КФН – delovodstvo@fsc.bg.