Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ  да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред на свиканото на 30.06.2011 г. общо събрание на акционерите на дружеството, касаеща обсъждане на въпрос и конкретно предложение за приемане на решение за овластяване на съвета на директорите (СД) да се разпорежда с дълготрайните активи на дружеството по своя преценка, включително, но не само, като придобива, прехвърля, получава или ги предоставя под наем или обезпечение, както и да определя цените за изпълнение на тези дейности без ограничение на размери включително даване на съгласие СД да се разпорежда с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Решение № 373 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.