Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец април 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-април 2011 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 455 415 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 82 462 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 1,0 % в общото застраховане и ръст от 8,4 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор се отчита ръст от 0,3 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (43,1 %) и „Автокаско” (31,3 %) или общо 74,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 16,1 % от общия премиен приход.

Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2010 г. се отчита при по-голяма част от застраховките, като най-голямо е то по: „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Товари по време на превоз”, „Злополука” и „Летателни апарати”.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец април 2011 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 59 542 хил. лв. и формират 72,2 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 10,1 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 8 347 хил. лв.

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховки „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, „Допълнителна застраховка”, „Женитбена и детска застраховка”, „Живот” и рента.

Брутният премиен приход към края на месец април 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 18 328 хил. лв., с което се наблюдава спад от  4,7 % на годишна база.

Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” с 32,5 % и  „Извънболнична медицинска помощ” с 23,7 %. 

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 7 666 хил. лв. към края на април 2011 г., при 7 742 хил. лв. към края на същия период на 2010 г.,с което се отчита намаление  от 1,0 % на годишна база.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.04.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 201 072 при 191 567 към края на април 2010 г.