Приложена е принудителна административна мярка спрямо „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 2, т. 3 и т. 6 от дневния ред на свиканото на 30.06.2011 г. общо събрание на акционерите на дружеството. Посочените точки от дневния ред касаят обсъждане на въпроси и конкретни предложения за приемане на решения за одобряване на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството (ГФО) за 2010 г., одобряване на ГФО за 2010 г. и разпределянето на печалбата, както и за освобождаване на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2010 г.

Решение № 364 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.