Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации


Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации. Актуален образец е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.

Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации


Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации. Актуален образец е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.