Уведомление за заличаване от регистъра на застрахователния брокер „Интел К” ЕООД

Съгласно чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ, ако застрахователният брокер е престанал да осъществява дейността си за повече от шест месеца, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, го заличава с решение от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН.

На основание чл. 162, ал. 3 и ал. 4 от КЗ, застрахователен брокер „Интел К” ЕООД е представило годишните и шестмесечните справки и отчети за периода от 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. и за периода от 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. Видно от тях, „Интел К” ЕООД отчита нулев премиен приход, което налага извода, че застрахователният брокер е престанал да извършва дейността по застрахователно посредничество през 2012 г.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за откриване, на основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ, на производство за  издаване на индивидуален административен акт – решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за заличаване на „Интел К” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.