Решения от заседание на КФН от 25 април 2013 г.

На свое заседание от 25 април  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на ДИР.БГ” АД. Емисията е в размер на 1 538 271 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,91 лева всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) регистъра.

2. Разрешава дружеството „ЛИАМ” АДСИЦ да бъде прекратено. Отнема лиценза на „ЛИАМ” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Одобрява Владислав Дамаскинов за ликвидатор на „ЛИАМ” АДСИЦ.

3. Одобрява замяна на банката-депозитар „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, съгласно решение, взето от съвета на директорите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ.

4. Одобрява проект за промяна в устава на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Издава лиценз на „Аркус Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване), гр. Пловдив за извършване на дейност като управляващо дружество.

6. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Б.Л. лизинг” АД. Емисията е в размер на 3 500 000 евро, разпределени в 3 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

7. Прекратява производство за издаване на лиценз на „ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД за застраховане по т. 1 и т.2 от раздел II, буква „А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховане, по заявление на дружеството.