Публикуван е отчетът на КФН за първото тримесечие на 2006 г.

Отчетът на Комисията за финансов надзор за първото тримесечие на 2006 г. е публикуван на интернет страницата ни в раздел „Публикации”, „Отчети на КФН”.