Решение на КФН от 20.07.2006 г.

На свое заседание от 20.07.2006 г. КФН прие решение за откриване на производство по издаване на общ административен акт – решение за определяне на критериите, на които трябва да отговаря покритието на отговорностите на Гаранционния фонд по Кодекса за застраховането, закупено на международния презастрахователен пазар. Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 54 от 4.07.2006 г.) въведе задължение за Гаранционния фонд да закупи покритие на отговорностите на международния презастрахователен пазар. Целта на закупуването на това покритие е да гарантира възможността на Гаранционния фонд да извършва плащания на високи по размер обезщетения, включително и такива без лимит на отговорността. По този начин се гарантира правото на увредените лица да получат обезщетение, в случаите когато пътнотранспортното произшествие, съответно вредите са причинени от водач, управляващ моторно превозно средство, без сключена „Гражданска отговорност”.
Проектът на общия административен акт може да намерите в раздел „Документи”, „Проекти на общи административни актове”.