Важна информация относно подаването на годишни и 6-месечни справки и отчети на застрахователните брокери


Във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор (КФН) на периодичните справки и отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, обръщаме внимание, че съгласно „Поясненията във връзка с попълването и представянето в КФН на годишни и периодични справки и отчети на застрахователните брокери“, следва да се представят в КФН освен справките от Приложение 2.1-2.8 и 3.1-3.4, и отчетът съгласно Приложение 1 от Заповед № 332 на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор" от 15.10.2012 г., допълнена със Заповед № 10 от 13.01.2016 г., съдържащ данни за брокера, подлежащи на вписване във водените от КФН регистри.

Пакетът от справки, отчети и приложения е публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и Образци“, „Застрахователен Пазар“ в „Пакет от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г.“.

Важна информация относно подаването на годишни и 6-месечни справки и отчети на застрахователните брокери


Във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор (КФН) на периодичните справки и отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, обръщаме внимание, че съгласно „Поясненията във връзка с попълването и представянето в КФН на годишни и периодични справки и отчети на застрахователните брокери“, следва да се представят в КФН освен справките от Приложение 2.1-2.8 и 3.1-3.4, и отчетът съгласно Приложение 1 от Заповед № 332 на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор" от 15.10.2012 г., допълнена със Заповед № 10 от 13.01.2016 г., съдържащ данни за брокера, подлежащи на вписване във водените от КФН регистри.

Пакетът от справки, отчети и приложения е публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и Образци“, „Застрахователен Пазар“ в „Пакет от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г.“.