КФН участва активно в реализирането на европейски проекти

КФН проведе семинар във връзка с развитието на туининг проектите, финансирани от ЕС, които комисията изпълнява като институция от страна членка на ЕС.
Председателят на КФН Стоян Мавродиев откри семинара като акцентира върху факта, че комисията е една от най-успешните институции в България, която изнася опит и подпомага институции от други държави в осъществяването на надзорната им дейност.  КФН е единствената институция в България, която самостоятелно или в партньорство изпълнява проекти в чужбина не като бенефициент, а в качеството си на партньор от страната членка.
КФН участва в реализирането на Туининг проекта BA 07 IB FI 01 „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Застрахователната агенция на Република Сръбска”, който е логично продължение на успешно приключилият през 2008 г.  Туининг лайт проект „Подпомагане на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина”. Той е на обща стойност 800 000 евро и с продължителност 27 месеца, като стартирането му бе на 21 април 2010 г. Проектът е насочен основно към укрепване на административния капацитет на застрахователните агенции, развитие на обмяната на информация и статистически услуги, развитие на регулаторните и надзорните практики, застраховка „Гражданска отговорност” и взаимодействие с бюро „Зелена карта”.
В скоро време ще бъде финализиран Туининг проектът MN 08 IB FI 01 „Укрепване на надзорния и регулаторния капацитет на финансовите регулаторни органи”. Бенефициенти по проекта са Централната банка, Комисията за ценни книжа и фондови борси и Агенцията за застрахователен надзор на Черна гора. Проектът е на стойност 1.2 млн. евро и е с продължителност 18 месеца (впоследствие беше удължен с още 6 месеца) и се реализира от консорциум от трима партньори, който включва Българска народна банка, Холандската централна банка и Комисията за финансов надзор.
„Ние всички трябва да се гордеем с тези постижения, като аз лично ще стимулирам подобни бъдещи инициативи”, каза г-н Мавродиев. „Това носи международно признание не само на КФН, но и на цялата българска администрация, тъй като вече сме се утвърдили като компетентен партньор от ЕС в региона на Югоизточна Европа, допълни още той.