Решения от заседание на КФН от 27 октомври 2011 г.

На свое заседание от 27 октомври  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Български пощи” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер  на 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя обикновени, безналични, поименни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с лихвен процент – тримесечен EURIBOR + 3,63% годишно, 3-месечен период на лихвено плащане, срочност 60 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 08.02.2011 г., а падежът е  на 08.02.2016 г.
Вписва в публичния регистър „Български пощи” ЕАД като емитент и посочената емисия облигации.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на Варшавската фондова борса на акции, издадени от „Еврохолд България” АД. Емисията е в размер на 108 643 712 лева, разпределени в 108 643 712 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

3. Призна придобита квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на Цветомир Илиев.