Решения от заседание на КФН от 20 октомври 2011 г.

На свое заседание от 20 октомври 2011 г. КФН взе следните решения:

1.Потвърди  проспект за допускане до търговия на Варшавската фондова борса на акции, издадени от „Софарма” АД. Емисията е в размер на 132 000 000  лева, разпределени в 132 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка,  представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

2.Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Венчър Екуити България” ЕАД, гр. София ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ  от останалите акционери на дружеството.

3.Разрешава на „Лайф Брокер” ЕООД, гр. София, да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на Румъния.