Комисията за финансов надзор информира инвестиционните посредници, че на интернет сайта на КФН могат да бъдат намерени отчетни форми на български език и приетите до момента регламенти във връзка с новия пруденциален надзор


В раздел „Отчетни форми“ относно „Пруденциални изисквания за инвестиционните посредници различни от тези по чл. 1, параграф 2 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033“ са публикувани преведените на български език образци на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284 на Комисията от 10 декември 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за докладване за целите на надзора и оповестяването на информация от страна на инвестиционните посредници (Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284). За улеснение на инвестиционните посредници в Приложение I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284 са добавени образци от C 18.00 до C 24.00, C 34.02 и С 25.00 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 на Комисията от 17 декември 2020 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които следва да се попълват в съответствие с указанията в част 2 от Приложение II към посочения регламент за изпълнение.
Приложение VI обхваща единствено оповестяванията по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2019/2033, всички останали оповестявани съгласно Регламент (ЕС) 2019/2033 следва да се извършват в свободен текст при спазване на шеста част от Регламент (ЕС) 2019/2033.
 
В раздел „Регламенти“ относно „Пруденциални изисквания за инвестиционните посредници различни от тези по чл. 1, параграф 2 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033“са публикувани следните регламенти:

► Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284 на Комисията от 10 декември 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за докладване за целите на надзора и оповестяването на информация от страна на инвестиционните посредници;
► Делегиран регламент (ЕС) 2021/2155 на Комисията от 13 август 2021 година за допълнение на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които отразяват адекватно кредитното качество на инвестиционния посредник като действащо предприятие, и възможните алтернативни мерки, които са подходящи, за да бъдат използвани за целите на променливите възнаграждения;
► Делегиран регламент (ЕС) 2022/26 на Комисията от 24 септември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточнява понятието „обособени сметки“, за да се гарантира защитата на паричните средства на клиентите в случай на несъстоятелност на инвестиционен посредник;
► Делегиран регламент (ЕС) 2021/2153 на Комисията от 6 август 2021 година за допълнение на директива (ЕС) 2019/2034 на европейския парламент и на съвета чрез регулаторни технически стандарти за доуточняване на критериите, въз основа на които изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 да се прилагат спрямо някои инвестиционни посредници;
► Делегиран регламент (ЕС) 2022/76 на Комисията от 22 септември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя коригирането на коефициента на фактора К „дневен поток на трансакциите“ (K-DTF);
► Делегиран регламент (ЕС) 2021/2154 на Комисията от 13 август 2021 година за допълване на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за установяване на подходящи критерии за определяне на категориите служители, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на инвестиционния посредник или на управляваните от него активи;
► Делегиран регламент (ЕС) 2022/25 на Комисията от 22 септември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват методите за измерване на К-факторите, посочени в член 15 от същия регламент;
► Делегиран регламент (ЕС) 2022/244 на Комисията  от 24 септември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти, с които се определя размерът на общия маржин за изчислението на К-фактора „предоставен клирингов маржин“ (K-CMG).
 
Вашите въпроси по прилагането на новия пруденциален надзор може да изпращате на delovodstvo@fsc.bg.