Председателят на КФН, Бойко Атанасов, представи Стратегията за развитие на регулатора за 2022 г. – 2024 г. по време на участие в кръгла маса „Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата“

Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, представи част от постигнатите резултати от КФН за периода 2019 г. – 2022 г., както и важни акценти от приетата Стратегия за развитие на КФН за периода 2022 г. – 2024 г. Представянето днес беше в рамките на кръгла маса на тема „Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата“, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него.

Периодът 2019 г. – 2022 г. от една страна е времевата рамка на Стратегията на КФН за посочения период, а от друга, именно този период съвпада и с избора на Бойко Атанасов за поста председател на Комисията.
„За тригодишния период успяхме да осигурим устойчива стабилност на застрахователния пазар, въведохме иновации в регламентите на капиталовия пазар и засилихме до степен на изключителна стриктност и пълна прозрачност пенсионноосигурителния пазар. Всичко това се случи в синхрон с развитието на организацията – дигитализация, оптимизирани процеси и същевременно усъвършенстване на екипа от специалисти на високо ниво на КФН. Работихме с видимост към обществото за всяка една иновация или санкция, която сме извършили.“
Бойко Атанасов Кръгла маса ВУЗФ 2
Г-н Атанасов представи накратко и приетата нова Стратегия за развитие на КФН за периода 2022 г. – 2024 г. като основен и важен инструмент за постигане на поставените цели и очакваните резултати. „Фактите за постигнатите до момента резултати, изложени в отчета за предходния период, представен на официалната страница на КФН показват, че Стратегията на КФН е добре формулирана и се изпълняват основните приоритети и заложените подцели. Стратегията на КФН за предстоящия период е в посока на няколко основни приоритета, като поставените крайни цели са намаляване на административната тежест, гъвкавост и адаптивност към бизнес средата и оптимизиране на процесите чрез дигитализация.“

По време на обсъжданията на кръглата маса г-н Атанасов обяви и предстоящото представяне на новия институционален сайт на КФН и на мобилното приложение на Комисията, чиято цел е улесняване на потребителите в процеса на получаване на информация за регулациите в небанковия финансов сектор. Бойко Атанасов описа и функциите на Иновативния център, осигуряващ единна контактна точка с ФинТех дружествата. Ясно беше подчертано, че в процес е и работата по създаването на единна информационна система за подаване и получаване на информация от поднадзорните лица в електронен стандартизиран формат.

„Ние сме в ролята на рефер, а не на играч. В детайл – имаме за цел да създадем условия за равнопоставеност в критериите за достъп до капиталовите пазари и възможности за лоялна конкуренция между участниците. Когато даваме доверие и отношение, получаваме доверие и отношение. Това трябва да е основният принцип на функциониране не само на Комисията, а и на всяка друга държавна организация. Основният стил на управление трябва да е авторитетен, а не авторитарен“, заяви още г-н Бойко Атанасов.
Бойко Атанасов Кръгла маса ВУЗФ 3
Представянето завърши с акцент върху регулаторните функции на КФН и произтичащите от тези процеси ползи за потребителите на финансови услуги, чрез осигуряване на стабилни и сигурни финансови пазари.
По време на събитието, панелистите – водещи представители на държавните институции и регулаторни органи, експерти, представители на академичните и научните среди, в лицето на Фискалния съвет, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българската банка за развитие, Уникредит Булбанк, Българския форум на бизнес лидерите, ВУЗФ, Българската Народна Банка, Българската Фондова Борса и КФН, дискутираха взаимодействието между бизнеса и държавата, стратегическите ѝ направления и приоритети, държавния бюджет като инструменти при провеждането на тази политика, както и докъде следва да се разпростира регулаторната функция на държавата.
Кръгла маса ВУЗФ - Бойко Атанасов