Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2013 г.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – април 2013 г., възлиза на 558 427 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 8,4 % на годишна база при спад от 4,2 % към края на април 2012 г.

 

Към края на април 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 460 156 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита ръст от 6,7 % (при спад от 5,3 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2012 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 73,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 6,7 % при спад от 6,4 % към края на април 2012 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 7,5 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 4 % към края на април 2012 г.

През периода януари – април 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 98 271 хил. лв. при 83 654 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 17,5 % при ръст от 1,4 % година по-рано.

Пазарният дял на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на април 2013 г., в сравнение с края на същия период на 2012 г.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 16,9 % при 5,8 % към края на април 2012 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на април 2013 г. На годишна база се отчита ръст на премийния приход по този вид застраховка от 39,2 % при спад от 50 % към края на април 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – април 2013 г.  възлиза на 17 769 хил. лв., с което се отчита спад от 15,8 % спрямо същия период на 2012 г.

В сравнение с края на месец април 2012 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (33,5 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (23,7 %). Спрямо края на месец април 2012 г. ръст на премийния приход се наблюдава по пакетите „Стоматологични услуги” (с 15,3 %) и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” (с 3,3 %). Съвкупният пазарен дял на тези два пакета се изчислява на 6 %.

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 184 299 души при 181 233 души към края на април 2012 г.