Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване публикува резултатите от оценката на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции

Оценката на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции (LTGA) беше извършена в периода от 28 януари до 31 март 2013 г. от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Провеждането на оценката имаше за цел да се изследват ефектите от прилагането на различни елементи от пакета от мерки върху потребителите, (пре)застрахователите, надзорните органи и финансовата система като цяло.

На интернет страницата на EIOPA – https://eiopa.europa.eu, е публикуван пълният пакет от документи, относно проведената оценка на въздействието: https://eiopa.europa.eu/consultations/qis/insurance/long-term-guarantees-assessment/index.html.