Решения от заседание на КФН от 13 юни 2013 г.

На свое заседание от 13 юни  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение, от „Софарма” АД, гр. София за закупуване на акции от останалите акционери на „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „България Он Ер” ООД, гр. София за закупуване на акции на „Инвестор.бг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Издава разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД, да организира и управлява договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар”. Вписва договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар” в, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар”.  Вписва емисията дялове в публичния регистър и вписва договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар” като емитент в регистъра на КФН.

4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Риъл Булленд” АД, гр. София. Емисията е в размер на 4 650 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.  Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър и вписва „Риъл Булленд” АД, гр. София като емитент.

5. Вписва ДФ „Златен лев”, в регистъра на КФН. Договорният фонд е създаден в резултат на преобразуване на ИД „Златен лев” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ„Златен лев”, управляван  от УД „Златен лев Капитал” АД. Вписва ДФ „Златен лев” като емитент и вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.

Отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа издадената от ИД „Златен лев” АД емисия ценни книжа и ИД „Златен лев” АД като емитент.

6. Одобрява промяна в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.

7. Издава лиценз на „Здравноосигурителна каса Фи Хелт” АД за извършване на застраховане по т.1 и т.2 от Раздел II, буква “A” на Приложение 1 към Кодекса за застраховането.

 

8. Прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на актюерска заверка, формата и съдържанието на актюерски доклад и н а справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява.