КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл чрез вливане на „Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft“ в „Provinzial Rheinland Versicherung Aktiengesellschaft“


Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Федерална Република Германия за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл чрез вливане на „Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft“ в „Provinzial Rheinland Versicherung Aktiengesellschaft“.
След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Федерална Република Германия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от „Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft“ в „Provinzial Rheinland Versicherung Aktiengesellschaft“.