Данни за застрахователния пазар към 31.07.2021 г.


    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец юли 2021 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Решения от заседание на КФН на 07.10.2021 г.


На заседанието си на 07.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Република Холдинг” АД.
Емисията е в размер до 2 558 248 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,01 лева всяка, с ISIN код BG1100059986.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени при последващо/и увеличение/я на капитала на „Алфа България“ АД.
Емисията е в размер на 194 891 400 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 лева (две десети от стотинката). Притежателите на варантите могат да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на “Професионален пенсионен фонд – Бъдеще”.
           
4. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие“.

5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Съгласие“.

6. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 716-ИП от 28.09.2021 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.

Решения от заседание на КФН на 07.10.2021 г.


На заседанието си на 07.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Република Холдинг” АД.
Емисията е в размер до 2 558 248 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,01 лева всяка, с ISIN код BG1100059986.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени при последващо/щи увеличение/ия на капитала на „Алфа България“ АД.
Емисията е в размер на 194 891 400 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 лева (две десети от стотинката). Притежателите на варантите могат да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на “Професионален пенсионен фонд – Бъдеще”.
           
4. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие“.

5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Съгласие“.

6. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 716-ИП от 28.09.2021 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.

Данни за застрахователния пазар към края на второто тримесечие на 2021 г.


    Представените справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и тримесечни количествени справки, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на второто тримесечие на 2021 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Решения от заседание на КФН на 05.10.2021 г.


На заседанието си на 05.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени при последващо увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД.
Емисията е в размер до 11 425 350 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,60 лева. Притежателите на варанти могат да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 6,75 лв. за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.
Емисията е в размер до 5 318 500 броя безналични, поименни, непривилегировани дялове с право на глас, с номинална стойност 10  лева и емисионна стойност 12,30  лева всеки един, с ISIN код BG9000008169, и е в резултат на увеличаване на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.
Вписва посочената емисия дялове, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и в регистъра на националните инвестиционни фондове, водени от КФН.

3. Одобрява Светослав Кьосев, Любомир Марков, „Ес Ви Ес“ АД (представлявано от Сава Чоролеев) и „Витоша резортс“ АД (представлявано от Цветко Цветков) за членове на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

4. Одобрява промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.

6. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.

7. Издава решение за вписване на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“, управляван от „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Агрион Инвест“ АД, гр. Пловдив, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София, на 38 524 броя акции от капитала на „Агро Финанс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.

9. Вписва „СИЛВЪР СТАР ПРЕМИУМ МОБИЛИТИ“ ЕАД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Насрочва изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер на 27 ноември 2021 г. (събота). Приема ред за провеждане на изпита и тематичен конспект, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери“.
    
11. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 05.10.2021 г.


На заседанието си на 05.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени при последващо увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД.
Емисията е в размер до 11 425 350 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,60 лева. Притежателите на варанти могат да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 6,75 лв. за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.
Емисията е в размер до 5 318 500 броя безналични, поименни, непривилегировани дялове с право на глас, с номинална стойност 10  лева и емисионна стойност 12,30  лева всеки един, с ISIN код BG9000008169, и е в резултат на увеличаване на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.
Вписва посочената емисия дялове, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и в регистъра на националните инвестиционни фондове, водени от КФН.

3. Одобрява Светослав Кьосев, Любомир Марков, „Ес Ви Ес“ АД (представлявано от Сава Чоролеев) и „Витоша резортс“ АД (представлявано от Цветко Цветков) за членове на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

4. Одобрява промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.

6. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.

7. Издава разрешение за вписване на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“, управляван от „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Агрион Инвест“ АД, гр. Пловдив, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София, на 38 524 броя акции от капитала на „Агро Финанс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.

9. Вписва „СИЛВЪР СТАР ПРЕМИУМ МОБИЛИТИ“ ЕАД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Насрочва изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер на 27 ноември 2021 г. (събота). Приема ред за провеждане на изпита и тематичен конспект, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери“.
    
11. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.