Изявление на ЕОЦКП (ESMA) относно инвестиционните препоръки през социалните медии


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), регулаторът на пазарите на ценни книжа в ЕС, обяснява правилата, които се прилагат в случаите, когато някой, установен в или извън ЕС, разпространява информация, предлагаща инвестиционно решение относно финансовите инструменти, емитирани в ЕС (напр. акции или облигации), насочено към широка аудитория. Разпространението на информация би включвало например споделяне на мнение относно настоящата или бъдещата цена на определена акция.
В правото на ЕС това се нарича инвестиционна препоръка.
Какво представлява инвестиционната препоръка? Правото на ЕС определя инвестиционната препоръка като информация, която препоръчва или предлага инвестиционна стратегия, пряко или косвено, относно един или няколко финансови инструмента или емитентите им, включително становища по отношение на настоящата или бъдещата стойност или цена на такива инструменти, предназначени за канали за разпространение или за обществеността. Каналите за разпространение могат да бъдат аналитични доклади, статии, традиционни медии или дори социални медии.
Кой следва да прочете това изявление? Всеки, който препоръчва инвестиции по някакъв начин или форма чрез която и да е платформа, и всеки, който взема инвестиционни решения въз основа на инвестиционни препоръки, направени на която и да е платформа. Това включва социалните медии.
Какъв е проблемът тук? Възможността инвеститорите да бъдат подведени. Инвестиционните препоръки трябва да бъдат направени по конкретен и прозрачен начин, така че инвеститорите, преди да вземат инвестиционно решение, да могат да знаят и оценяват: 1) достоверността на препоръката и нейната цел; и 2) всички интереси на авторите на препоръките. По този начин всеки е свободен да изразява мнение, без да нанася потенциални вреди на други хора в процеса.
Кой изготвя инвестиционни препоръки? Обикновено фирми като банки и брокери, но също и финансови анализатори. Въпреки това може да се счита, че други лица, които предлагат инвестиционна стратегия, изготвят инвестиционна препоръка, когато предложението е предназначено за по-широко разпространение. Това ще включва публикуване в социалните медии. Освен това, ако някой често изготвя инвестиционни препоръки, като целта му е да се достигне до широка аудитория и той се представя като притежаващ финансов експертен опит, това може да означава, че човекът би могъл да се счита за експерт. В такъв случай законът изисква повече оповестявания.
Къде са правилата? Правилата се съдържат в Регламент (ЕС) № 596/2014 на ЕС относно пазарната злоупотреба. Те изискват от лицата, които отправят инвестиционни препоръки, да оповестяват самоличността си, да представят препоръки по обективен начин и да оповестяват всички взаимоотношения или обстоятелства, които биха накърнили обективността. За експертите трябва да се спазват допълнителни правила.
Какво се случва, ако правилата не се спазват? Регулаторните органи на ЕС проактивно проследяват поведението, нарежданията и сделките на инвеститорите на пазара.   Извършва се разследване, в случай че има основание за това. Ако правилата, свързани с инвестиционните препоръки, не се спазват, могат да бъдат наложени глоби или по-нататъшни надзорни действия, които евентуално могат да включват препращане към прокуратурата.