Комисията за финансов надзор информира инвестиционните посредници за очакваните действия във връзка докладването по новия пруденциален надзор


За изясняване на докладването на информация от страна на инвестиционните посредници в съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (Регламент (ЕС) 2019/2033), Комисията за финансов надзор информира инвестиционните посредници за етапа на въвеждане на новия пруденциален надзор на европейско ниво и очаквания формат на отчитане. На инвестиционните посредници са предоставени образци на отчетни форми, разработени от Европейския банков орган, както и информация за проектите на регулаторни технически стандарти, намиращи се на интернет страницата на Европейския банков орган и Европейската комисия.
Проектите на регулаторни технически стандарти, основаващи се на Регламент (ЕС) 2019/2033, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Европейския банков орган тук.
Проектите на регулаторни технически стандарти, основаващи се на Регламент (ЕС) 2019/2033, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Европейската комисия, както следва:
Приложимите отчетни форми, разработени от Европейския банков орган, както и инструкции за попълване, могат да бъдат изтеглени от тук.
Вашите въпроси по прилагането на новия пруденциален надзор може да изпращате на delovodstvo@fsc.bg.