Комисията за финансов надзор инициира дискусионен документ сред поднадзорните си лица относно използването на Изкуствен интелект (ИИ)

   
    Като част от Стратегията за наблюдение на финансовите иновации на Комисията за финансов надзор за периода 2021–2024 г., КФН продължава линията си на ангажираност да развива и подобрява своята надзорна дейност заедно с останалите европейски регулатори и активно да търси уеднаквяване на националните регулаторни рамки и практики в сферата на финансовите иновации, включително на внедряването на модели за изкуствен интелект.
    Именно в тази насока, водена от принципа си за активна комуникация и диалог с поднадзорните лица, КФН предприе проучване за набелязване на ключовите теми, свързани с предимствата, предизвикателствата и развитието на ИИ. Целта е чрез разсъждения, мнения и критики да бъде по-детайлно анализирана разглежданата иновация и очертана настоящата и бъдещата посока на развитие.
    На зададените въпроси са отговорили общо 106 поднадзорни лица. Най-активни са застрахователните брокери – 81%, последвани от застрахователните дружества – 16%.
    Темите в инициирания дискусионен документ бяха свързани с тенденциите в развитието на ИИ, ползите и недостатъците от внедряването му, както и предизвикателствата, пред които са изправени компаниите, а именно: инвестициите, които трябва да направят и нивото на услуга, която да предложат. Не на последно място бе потърсено мнението на поднадзорните лица по отношение на нагласите им от по-мащабно използване ИИ от страна на регулатора, като отговорите отразиха положителна нагласа към политиката по подкрепа на внедряването на ИИ от страна на надзорния орган.
    Амбициозните цели, които си поставя КФН в сферата на финансовите иновации налага работа в унисон с наложените европейски принципи като според нивото на риск, което пораждат съответните системи за ИИ, ще бъдат определяни изисквания, на които трябва да отговарят същите, съобразно използваните количествени и качествени данни, ангажирана човешка сила в процеса и подхода на валидиране, тестване и документиране на данните. Ключови за въвеждането на система за ИИ ще бъдат ясно определените мениджърски отговорности по отношение на съответния бизнес процес, нивото на риск при аутосорсинг на услугата, гарантиране безпристрастността на резултатите, използваните алгоритми в процесите на вземане на решения, премахване възможностите за действия свързани със законови нарушения.
    Публикуваната на страницата на Комисията за финансов надзор актуализирана „Стратегия за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021–2024 г.“, цели установяване на диалог между регулаторния орган и бизнеса, с оглед очертаване на възможни бъдещи съвместни инициативи по интеграция на ИИ системите в небанковия финансов сектор.