Насоки относно одиторската работа във връзка с прилагането на единен европейски електронен формат за финансовите отчети на емитенти на ценни книжа, търгувани на регулирани пазари


    С цел информиране на всички заинтересовани лица Комисията за финансов надзор уведомява, че във връзка с одитирането на финансови отчети, изготвени в съответствие с единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ, European Single Electronic Format – ESEF), въведен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълване на Директивата за прозрачност 2004/109/ЕО Комитетът на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) е приел и публикувал Насоки на КЕОНО относно одиторската работа във връзка с прилагането на ЕЕЕФ.
    Комисията за финансов надзор обръща внимание, че ЕЕЕФ се отнася до финансови отчети на публични дружества и емитенти на ценни книжа, съдържащи финансови данни за 2020 г. и за следващите години.
    Насоките са достъпни на английски език на интернет страницата на Европейската комисия и могат да бъдат изтеглени от тук.
   Насоките са достъпни и на български език от интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и могат да бъдат изтеглени от тук.

 

Насоки относно одиторската работа във връзка с прилагането на единен европейски електронен формат за финансовите отчети на емитенти на ценни книжа, търгувани на регулирани пазари


    С цел информиране на всички заинтересовани лица Комисията за финансов надзор уведомява, че във връзка с одитирането на финансови отчети, изготвени в съответствие с единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ, European Single Electronic Format – ESEF), въведен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълване на Директивата за прозрачност 2004/109/ЕО Комитетът на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) е приел и публикувал Насоки на КЕОНО относно одиторската работа във връзка с прилагането на ЕЕЕФ.
    Комисията за финансов надзор обръща внимание, че ЕЕЕФ се отнася до финансови отчети на публични дружества и емитенти на ценни книжа, съдържащи финансови данни за 2020 г. и за следващите години.
    Насоките са достъпни на английски език на интернет страницата на Европейската Комисия и могат да бъдат изтеглени от тук.
   Насоките са достъпни и на български език от интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и могат да бъдат изтеглени от тук.