Публично изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно задължението на местата за изпълнение и инвестиционните посредници да публикуват доклади за най-добро изпълнение

 
    Публичното уведомление се отнася до всички места за изпълнение и инвестиционни посредници

    С оглед пандемията COVID-19 и предвид предприетите от държавите-членки мерки за предотвратяване на заразяване, ЕОЦКП публикува публично изявление  относно сроковете, в които местата за изпълнение и инвестиционните посредници следва да предоставят информация за качеството на изпълнение на нарежданията.
    Отчитайки трудностите, пред които са изправени поднадзорните лица за изпълняване на задълженията в ситуация на пандемия и наложените в тази връзка промени при осъществяване на дейността, както и вземайки предвид публичното изявления на ЕОЦКП, Комисията за финансов надзор уведомява местата за изпълнение и инвестиционните посредници за следното:
    •    всяко място на търговия и систематичен участник, както и всички други места за изпълнение, следва да предоставят на обществеността информацията за качество на изпълнение на нарежданията за периода 1 октомври — 31 декември 2019, която е дължима до 31 март 2020 г., във възможно най-кратък срок, но не по-късно от  30 юни 2020 г.;
    •    инвестиционните посредници, който изпълняват нареждания на клиенти, следва да обобщят и публикуват ежегодната информация за първите пет места за изпълнение на нареждания и за качеството на изпълнение на нарежданията, дължима до 31 март 2020 г., във възможно най-кратък срок, но не по-късно от  30 юни 2020 г.

Публично изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно задължението на местата за изпълнение и инвестиционните посредници да публикуват доклади за най-добро изпълнение


    Публичното уведомление се отнася до всички места за изпълнение и инвестиционни посредници.

    С оглед пандемията COVID-19 и предвид предприетите от държавите-членки мерки за предотвратяване на заразяване, ЕОЦКП публикува публично изявление  относно сроковете, в които местата за изпълнение и инвестиционните посредници следва да предоставят информация за качеството на изпълнение на нарежданията.
    Отчитайки трудностите, пред които са изправени поднадзорните лица за изпълняване на задълженията в ситуация на пандемия и наложените в тази връзка промени при осъществяване на дейността, както и вземайки предвид публичното изявления на ЕОЦКП, Комисията за финансов надзор уведомява местата за изпълнение и инвестиционните посредници за следното:
    •    всяко място на търговия и систематичен участник, както и всички други места за изпълнение, следва да предоставят на обществеността информацията за качество на изпълнение на нарежданията за периода 1 октомври — 31 декември 2019, която е дължима до 31 март 2020 г., във възможно най-кратък срок, но не по-късно от  30 юни 2020 г.;
    •    инвестиционните посредници, който изпълняват нареждания на клиенти, следва да обобщят и публикуват ежегодната информация за първите пет места за изпълнение на нареждания и за качеството на изпълнение на нарежданията, дължима до 31 март 2020 г., във възможно най-кратък срок, но не по-късно от  30 юни 2020 г.