Комисията за финансов надзор напомня, че не се дължат такси за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа


След влизането в сила на новата тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор, от началото на 2018-а година често се налага да бъдат връщани на емитенти внесени от тях  такси за разглеждане на проспекти. В тази връзка Комисията за финансов надзор напомня на емитентите и на инвестиционните посредници, че като мярка за подкрепа на капиталовия пазар в България не се събират такси от Комисията за финансов надзор в случаите на:
 
– потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа;
– за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК;
– за издаване на потвърждение на базов проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК;
– за издаване на потвърждение на допълнение към проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК.
 
За тези производства по потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа няма да бъде събирана такса от Комисията за финансов надзор  до 1.1.2021 година.
Приложението, което съдържа дължимите към КФН такси, може да видите на страницата на КФН в раздел: Начало/Нормативна уредба/Закони.

Комисията за финансов надзор напомня, че не се дължат такси за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа


След влизането в сила на новата тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор, от началото на 2018-а година често се налага да бъдат връщани на емитенти внесени от тях  такси за разглеждане на проспекти. В тази връзка Комисията за финансов надзор напомня на емитентите и на инвестиционните посредници, че като мярка за подкрепа на капиталовия пазар в България не се събират такси от Комисията за финансов надзор в случаите на:
 
– потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа;
– за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК;
– за издаване на потвърждение на базов проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК;
– за издаване на потвърждение на допълнение към проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК.
 
За тези производства по потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа няма да бъде събирана такса от Комисията за финансов надзор  до 1.1.2021 година.
Приложението, което съдържа дължимите към КФН такси, може да видите на страницата на КФН в раздел: Начало/Нормативна уредба/Закони.