Решения на КФН от заседание от 31.03.2004 г.

1. Комисията вписа  в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадена от "Св. Св. Константин и Елена" АД, гр. Варна. Емисията, издадена в резултат на увеличение капитала на дружество, е в размер  на 2 085 456  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.

2. Комисията  прие на първо четене  проект на Наредба за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заемане на ценни книжа. Проектонаредбата ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН и съгласувана със съответните заинтересовани лица и организации.
 
3. КФН прие  на Указания за прилагане на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.