Срокът за внасяне на първа вноска на таксата за 2004 г. за осъществяване на общ финансов надзор изтича на 31 март 2004 г.

Заместник – председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор /КФН/, уведомява публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, че срокът за внасяне на първа вноска на таксата за 2004 г. за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки съгласно чл.27, ал.1, т.7 от Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/ изтича на 31 март 2004 г.
Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН при неплащане на таксата в установения срок, за забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.

В случай на неизпълнение на задължението за внасяне на дължимите такси в законоустановения срок, в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН Комисията за финансов надзор ще предприеме действия по тяхното принудително събиране чрез откриване на производство за издаване индивидуален административен акт за публично държавно вземане.

На основание чл.15, ал.1, т.15 във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗКФН дружеството е необходимо да уведоми КФН за платените такси по чл. 27, ал.1, т.7 от ЗКФН, като към писмото приложи и копие от платежен документ.

  Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат  преведени дължимите суми e:
    БНБ – ЦУ
    пл. “Ал. Батенберг” № 1
    Банков код 661 966 11
    Сметка № 300 014 150 8
    БИН 630 130 147 0